Структура та органи управління МПМЛ

Структура та органи управління МПМЛ

Управління Миколаївським професійним машинобудівним ліцеєм носить державно-суспільний, демократичний характер і здійснюється через колегіальні органи:

 • Батьківський комітет навчального закладу
 • Методичні комісії
 • Методичну раду
 • Наглядова рада
 • Педагогічну раду
 • Раду самоврядування здобувачів освіти

Служби супроводу навчального закладу:

Бібліотека

Головним завданням бібліотеки Ліцею є надання допомоги здобувачам освіти та педагогам у освітньому процесі; забезпечення учасникам навчального процесу доступу до інформації, знань, культурних цінностей шляхом використання бібліотечно-інформаційних ресурсів навчального закладу.

Психологічний супровід

Основним змістом діяльності практичного психолога в Ліцеї є надання допомоги здобувачам освіти та педагогам у вирішенні проблем і налагодженні міжособистісних стосунків з оточуючими, а також збереження психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу навчального закладу.

Соціальний супровід

Діяльність соціального педагога в закладі освіти передбачає створення умов для успішної соціалізації та адаптації здобувачів освіти, набуття соціальної компетентності, формування і ствердження кожного здобувача освіти як особистості, входження їх в активне громадське життя, об’єднання зусиль родини, навчального закладу, громадськості, для надання допомоги дитині.

Управлінські органи Миколаївського професійного машинобудівного ліцею:

З метою оптимізації управління життєдіяльністю МПМЛ створено органи управління, діяльність яких дає змогу враховувати потреби учасників освітнього процесу. Наявність розгалуженої структури управлінських органів у Ліцеї вимагає організації їх взаємодії, координації роботи всіх підрозділів. До структури управлінських органів МПМЛ належать:

 • органи колегіального управління (педагогічна рада, адміністративна рада, методична рада;
 • адміністрація ліцею (директор, заступник з навчально-виробничої роботи, заступник з виховної роботи, методист, старший майстер, завідувач господарством);
 • органи громадського самоврядування (здобувачів освіти – рада самоврядування здобувачів освіти; педагогічних працівників – профспілка та методична рада; батьків – батьківський комітет).

В МПМЛ на основі типового Статуту з урахуванням соціальних, економічних, національних та регіональних особливостей системи професійної (професійно-технічної) освіти розроблено Статут, відповідно якого функціонує навчальний заклад.

Статут МПМЛ – це сукупність норм і правил життя педагогічного та колективів здобувачів освіти з урахуванням їх особливостей і перспектив розвитку. Він не повинен суперечити основним державним документам про діяльність ПТНЗ, обмежувати права учасників навчально-виховного процесу (викладачів, майстрів виробничого навчання та здобувачів освіти).

Педагогічна рада створюється для розгляду складних питань організації освітнього процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів. До її складу входять: адміністрація ліцею, викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі гуртожитку, технічні працівники. Очолює її директор Миколаївського професійного машинобудівного ліцею.

Роботу педагогічної ради планують у довільній формі на початку навчального року відповідно до потреб навчального закладу. Члени ради мають право виносити на її розгляд усі питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але вона повинна збиратися не менше чотирьох разів на рік. При педагогічній раді створюють підзвітні їй методичні комісії.

Адміністративну раду використовують для вирішення термінових питань, пов’язаних з організацією навчально-виробничого та виховного процесів (аналізу успішності здобувачів освіти, дисципліни в ліцеї, для організації навчальної, виробничої діяльності). Інколи нарада розглядає роботу окремих педагогів в рамках вивчення передового педагогічного досвіду, виконання стандартів освіти тощо. Участь у них є обов’язковою для адміністрації, заступника з господарської роботи, коменданта гуртожитку. Періодичність проведення визначає директор.

Управлінська діяльність адміністрації МПМЛ:

Управління МПМЛ є складною системою з багатьма внутрішніми  взаємозв’язками. Його ефективність багато в чому залежить від правильного розподілу обов’язків в адміністрації навчального закладу, до якої належать директор, заступники директора з навчально-виробничої та виховної роботи, методист, старший майстер, завідуючий господарством. 

Безпосереднє управління закладом здійснює директор Миколаївського професійного машинобудівного ліцею. Його діяльність регламентується Положенням про професійно-технічний  навчальний заклад, згідно з яким директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Він є найвищою посадовою особою в ПТНЗ, діє від імені навчального закладу, представляє її в усіх організаціях, розпоряджається її майном і коштами, укладає договори, видає фінансові доручення, відкриває у банку рахунок, розпоряджається кредитами, видає накази по училищу, його вказівки є обов’язковими для педагогічного колективу, учнів, бухгалтерії та інженерно-технічних працівників.

Директор організовує планування змісту та забезпечення навчально-виробничого та виховного процесів, несе за них відповідальність. До його обов’язків належить, також піклування про здоров’я, безпеку учнів, про створення умов для позаурочної, виробничої та позаучилищної роботи. Директор МПМЛ керує роботою своїх заступників, узгоджує спільну діяльність адміністрації навчального закладу з громадськими організаціями, педагогів та учнів, відповідає за комплектування та набір навчальних груп і працевлаштування випускників.

Один з найголовніших напрямів його роботи — добір і розстановка педагогічних кадрів. У сфері його компетенції організація роботи педагогічної ради, батьківського комітету, загальне керівництво методичною роботою, навчально-виробничим та виховним процесами, координація самоосвітньої роботи викладачів та майстрів виробничого навчання.

Директор несе відповідальність за організацію роботи з охорони праці і техніки безпеки, забезпечення гігієни праці учнів та педагогів. Директор щорічно звітує перед загальними зборами колективу МПМЛ.

Органи громадського самоврядування:

З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв’язку, поточного коригування управлінських рішень у навчальному закладі діють органи громадського самоврядування:

 • для здобувачів освіти – Рада самоврядування здобувачів освіти,
 • для педагогічних працівників – профспілковий комітет, методична рада,
 • для батьків – батьківський комітет.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування  професійного ліцею є загальні збори колективу професійного ліцею, які правомочні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників. Загальні збори колективу професійного ліцею скликаються не менше одного разу на рік.